DOME

KLANG I DOMKYRKOFÖRSAMLINGEN! TUOMIOKIRKKOSEURAKUNNASSA SOI! – SOUNDING CATHEDRAL!

TORSDAG – TORSTAI – THURSDAY 26.8.2021

19.30

Helsingfors domkyrka – Helsingin tuomiokirkko – Helsinki Cathedral

Pentti Ingerö, Inka Kinnunen, Risto Pulkamo, Anna Pulli-Huomo, Matti Vaakanainen & Harri Viitanen

fritt inträde – vapaa pääsy – free admission

_____________________________________________________________________________

PROGRAM – OHJELMA – PROGRAMME

Under construction

_____________________________________________________________________________

Pentti Ingerö har studerat pianospel vid Sibelius-Akademin under ledning av Matti Raekallio och Tarja Penttinen och orgelspel för Pentti Soinne och Markku Heikinheimo. Pentti har avlagt kantor-organistexamen och examen i musikledning år 1985 samt diplomexamen i orgelspel år 1988. Han har kompletterat sina studier med mästarkurser i orgelspel och musikledning. Idag verkar Pentti som kantor i domkyrkoförsamlingen i Helsingfors i Mikael Agricola kyrkan och dessutom verkar han som kantor i de finska förrättningarna i Johanneskyrkan. Pentti har också studerat rytmmusik, pianospel, musikteori och musikhistora samt spel i big band vid Pop & Jazzkonservatoriet i Åggelby. Pentti har lett körer och konserterat förutom i hemlandet i bl a Norge, Canada och USA. Han har erfarenhet av implementering av multimediakonst i kyrkan (Ambient Amen, Apocalypse, technomässa) samt av skivinspelningsprojekt. Han har dessutom gjort en stor mängd kompositioner och arrangemang för bl a kör och ensembler. I hans projekt under åren har det figurerat musiker från olika genrer, bl a jazz, rock, etno, country, irländskt och afrokubanskt. Pentti har konserterat och förverkligat oika tematiska helheter där sammansättningarna har varierat från en kvartett till större ensembler med gästande solister. Han har skrivit musik till texter av bl a  Eino Leino, Mika Waltari och Tommy Tabermann samt till bibeltexter och texter av biskop Irja Askola.

Pentti Ingerö on opiskellut Sibelius-Akatemiassa pianonsoittoa Matti Raekallion ja Tarja Penttisen johdolla, sekä urkujensoittoa opettajinaan Pentti Soinne ja Markku Heikinheimo. Pentti on suorittanut kanttori-urkurin ja musiikin johtajan tutkinnot (MJ) vuonna 1985 ja urkujensoiton diplomitutkinnon (DU) vuonna 1988. Hän on täydentänyt opintojaan mestarikursseilla urkujensoitossa ja musiikinjohdossa. Tällä hetkellä Pentti toimii kanttorina Helsingin tuomiokirkkoseurakunnassa Mikael Agricolan kirkossa, lisäksi hän toimii Johanneksenkirkon suomenkielisten toimitusten kanttorina. Lisäksi Pentti on opiskellut rytmimusiikkia, pianonsoittoa, musiikinteoriaa ja -historiaa sekä bigband-soittoa Helsingin Oulunkylän Pop- ja Jazzopistossa. Pentti on johtanut kuoroja ja konsertoinut kotimaassa ja ulkomailla mm. Norjassa, Kanadassa ja Yhdysvalloissa. Hänellä on kokemusta multimedia-taiteen sovellutuksista kirkossa (Ambient Amen, Apocalypse, teknomessu) ja levytysprojekteista. Sävellyksiä ja sovituksia mm. kuoroille ja yhtyeille hän on tehnyt lukuisasti (esim. Laulujen Laulu joka on musiikki- draama- ja tanssiteos Raamatun tekstien pohjalta). Hänen vuosien varrella tuottamissaan eri projekteissa ovat muusikot vaihdelleet hieman genren mukaan: jazz, rock, etno, country, irkku, afrokuubalainen. Pentti on konsertoinut ja toteuttanut erilaisia teemakokonaisuuksia kokoonpanon vaihdellessa kvartetista tarvittaessa isompiinkin yhtyeisiin ja vieraileviin solisteihin. Omien sävellysten tekstien sanoittajanimiä ovat olleet mm. Eino Leino, Mika Waltari, Tommy Tabermann, Raamatun runotekstit, piispa Irja Askola.


Inka Kinnunen är kantor, sopran och körledare som framför mångsidig kyrkomusik och har sedan år 2014 verkat som kyrkomusiker, med betoning på vokalmusik, i domkyrkoförsamlingen i Helsingfors. Hon har ett särsklit intresse för tidig musik och hon framträder ofta med olika barocksammansättningar. På sin fritid trivs hon i skärgården med konst och litteratur och hon upprätthåller sin inspiration genom att ständigt studera nya saker.

Inka Kinnunen on monipuolisesti kirkkomusiikkia esittävä kanttori, sopraano ja kuoronjohtaja, joka on toiminut vokaalipainotteisessa virassa Helsingin tuomiokirkkoseurakunnassa vuodesta 2014. Hänen erityisenä kiinnostuksen kohteenaan on vanha musiikki, ja hän esiintyy usein erilaisten barokkikokoonpanojen kanssa. Vapaa-ajalla hän viihtyy saaristoluonnossa sekä taiteiden ja kirjallisuuden parissa, ja inspiraatiota pitää yllä jatkuva uusien asioiden opiskelu. 


Risto Pulkamo blev färdig musikmagister från kyrkomusikavdelningen vid Sibelius-Akademin år 1996. A-examen i sång avlade han år 1998 under ledning av Sauli Tiilikainen. Han har dessutom studerat för Matti Tuloisela och Heikki Keinonen. Risto har verkat som kantor i Gamla kyrkan i Helsingfors sedan år 1992. Han har gästspelat som solist vid Finlands Nationalopera, Musikfestspelen i Ilmajoki samt vid West Coast Opera i Karleby. Risto framträder även regelbundet som oratoriesolist och på sin konsertrepertoar har han verk för olika sammansättningar från renässanssen fram till vår tids musik.

Risto Pulkamo valmistui Sibelius-Akatemian kirkkomusiikkiosastolta musiikin maisteriksi 1996. Laulun A-tutkinnon hän suoritti Sauli Tiilikaisen johdolla 1998. Lisäksi opettajina hänellä ovat olleet Matti Tuloisela ja Heikki Keinonen. Risto on toiminut Helsingin Vanhan kirkon kanttorina vuodesta 1992 lähtien. Hän on vieraillut solistina Suomen Kansallisoopperassa, Ilmajoen musiikkijuhlilla sekä West Coast Kokkola Operassa. Risto esiintyy säännöllisesti myös oratoriosolistina ja konserttiohjelmistossa hänellä on repertuaarissaan teoksia eri kokoonpanoille renessanssista aikamme musiikkiin.


Anna Pulli-Huomo, ledande kyrkomusiker. Kantor, organist, kyrkomusiker, människa. Kantorsuppgiften i högmässa, dess betydelse för nutidsmänniskan och å andra sidan, dess historia, väcker mitt intresse. Som organist känner jag mig hemma i den franska orgelmusiken från 1800-1900-talet. Som kyrkomusiker hoppas jag kunna befrämja kyrkans musiks mångfald i såväl vardag som fest. På min fritid dras jag till den franska kulturen, berg, dykning och den finländska naturen.

Anna Pulli-Huomo, johtava kirkkomuusikko.  Kanttori, urkuri, kirkkomuusikko, ihminen. Kanttorina jumalanpalvelus, sen merkitys nykyihmiselle ja toisaalta myös historia herättää innostukseni. Urkurina taas koen läheiseksi erityisesti 1800–1900-lukujen ranskalaisen urkumusiikin. Kirkkomuusikkona toivon edistäväni kirkon musiikin moninaisuutta niin pyhässä kuin arjessa. Ihmisenä ranskalainen kulttuuri, vuoret, sukellus ja suomalainen luonto houkuttelevat vapaa-ajan viettoon. 


Matti Vaakanainen är utexaminerad musikmagister från Sibelius-Akademin i Kuopio år 2007 (kyrkomusik) och från Sibelius-Akademin i Helsingfors år 2011 (solistiska avdelningen). Han har studerat orgelspel under ledning av Tuula Rönkä, Jaana Ikonen och professor Kari Jussila samt cembalospeln för Assi Karttunen. Matti har kompletterat sina studier i orgelspel på mästarkurser och privat för Louis Robilliard i Lyon, Christophe Mantoux i Paris och för Michel Bouvardin i Toulouse.  Matti idkar fortbildningsstudier med sikte på doktorsexamen inom ramen för Sibelius-Akademins DocMus-skolning. Matti verkar som organist i Gamla kyrkan i Helsingfors. På sin fritid njuter han av att läsa, att umgås med vänner och av djupsinniga diskussioner.

Matti Vaakanainen on valmistunut musiikin maisteriksi Sibelius-Akatemian Kuopion osastosta vuonna 2007 (kirkkomusiikki) sekä Sibelius-Akatemiasta Helsingistä vuonna 2011 (esittävä säveltaide). Hän on opiskellut urkujensoittoa Tuula Röngän, Jaana Ikosen ja professori Kari Jussilan johdolla. Opintojaan Vaakanainen on täydentänyt urkujensoiton mestarikursseilla sekä yksityisesti Louis Robilliardin (Lyon), Christophe Mantoux’n (Pariisi) sekä Michel Bouvardin (Toulouse) oppilaana. Tällä hetkellä Matti suorittaa taiteelliseen tohtorintutkintoon tähtääviä jatko-opintoja Taideyliopiston Sibelius-Akatemian DocMus-tohtorikoulussa. Virkatyönään Vaakanainen toimii Helsingin Vanhan kirkon urkurina. Vapaa-ajallaan hän nauttii lukemisesta, ystävien seurasta ja syvällisistä keskusteluista. 


Harri Viitanen är en finländsk kompositör och organist i Helsingfors domkyrka. Hans verkförteckning omfattar symfonisk och elektronisk musik samt orgel-, kör- och kammarmusik. Han undrevisar vid Sibelius-Akademin. Harri har avlagt diplomexamen i orgelspel under ledning av professor Tauno Äikää och kompositionsdiplom under ledning av professor Einojuhani Rautavaara. Han kompletterade sina kompositionsstudier för professor Tristan Murail i Paris år 1988 och har deltagit i olika mästarkurser i orgelspel. Innan han tog anställning som organist i Helsingfors domkyrka verkade han som organist i ett flertal församlingar i Helsingfors. Harri hade äran att spela på en minneskonsert för mästarkompositören Olivier Messiaen i Sainte Trinitékyrkan i Paris på tonsättarens födelsedag den 10.12.1998. Harri har även som orgelsolist framfört egna kompositioner tillsammans med Sibelius-Akademins Symfoniorkester och med Kammarorkestern Avanti!. År 1995 hade Harri en egen kompositionskonsert i Sainte Trinitékyrkan i Paris. Hans kompositioner finns inspelade på skiva och år 1997 gav BIS Records ut ett album där han själv medverkar.

Harri Viitanen on suomalainen säveltäjä ja Helsingin tuomiokirkon urkuri. Hänen sävellystuotantonsa käsittää sinfonista ja elektronista musiikkia sekä urku-, kuoro- ja kamarimusiikkia. Hän opettaa Sibelius-Akatemiassa. Harri on suorittanut urkujensoiton ja sävellyksen diplomitutkinnot professori Tauno Äikään ja professori Einojuhani Rautavaaran johdolla. Hän jatkoi sävellysopintoja professori Tristan Murailin johdolla Pariisissa vuonna 1988 ja täydensi urkuopintojaan eri mestarikursseilla. Ennen Helsingin tuomiokirkon urkuriksi siirtymistään hän toimi urkurina useissa Helsingin seurakunnissa. Harrilla oli kunnia soittaa Pariisin Sainte Trinitén kirkossa säveltäjämestari Olivier Messiaenin 90-vuotismuistokonsertti säveltäjän syntymäpäivänä 10.12.1998. Harri on konsertoinut myös Sibelius-Akatemian Sinfoniaorkesterin ja Kamariorkesteri Avantin! urkusolistina sävellyksiensä esityksissä. Toukokuussa 2015 Harrilla oli sävellyskonsertti Pariisin Sainte Trinitén kirkossa. Hänen sävellyksiään on levytetty, ja BIS Records julkaisi 1997 hänen tuotantoaan levyn, jolla hän myös itse soittaa.


Morten Ladehoff tulee Tanskasta ja on valmistunut sekä urkuriksi että säveltäjäksi Det Jyske Musikkonservatoriumista.  Hän piti solistiluokan ensikonserttinsa vuonna 2004 opiskeltuaan Frode Stengaardin (Århus), Ludger Lohmannin (Stuttgart) ja Hans-Ola Ericssonin (Piitime) johdolla. Lukuisat muusikot ja yhtyeet ovat tilanneet hänen sävellyksiään ja esittäneet niitä kotimaassa ja ulkomailla. Morten voitti Holmboen sävellyskilpailun vuonna 2006. Hän on myös voittanut monia palkintoja ja yltänyt finaalipaikalle useissa kansainvälisissä urkukilpailuissa, mm. Heidelbergissa vuonna 2011 sekä arvostetussa improvisaatiokilpailussa Haarlemissa vuonna 2014. Päivätyönään Morten toimii urkurina Viborgin tuomiokirkossa ja opettaa Det Jyske Musikkonservatoriumissa.